Haba Anikó

Semester-steps.com

Mottó:  Szenvedélyesen szeretek tanulni.  Szeretném ezt továbbadni.

Hitvallásom:

 • Hiszek a tudás hatalmában, egyéni és közösségi sorsokat formáló erejében.
 • Vallom: a tudás a tanulás gyakran rögös, áldozatokat is kívánó útján vár ránk.
 • Meggyőződésem: lehet könnyíteni ezen az úton, ha
  • alkalmazzuk korunk technikai lehetőségeit,
  • támaszkodunk az előttünk járók tapasztalataiból levonható összefüggésekre,
  • visszacsatolt és automatizálásra törekvő  tanulási környezetet alakítunk ki,
  • játékossággal, játékosítással  még élvezetessé is tehetjük.
 • A fenti folyamatban való részvételemet  kötelességemnek érzem.

Tanulmányaim:

1973-79 ELTE TTK matematika-fizika-ábrázoló geometria tanár

2008-12 KRE pszichológia

2012 –  Coursera, edX online tanfolyamok

Érdeklődései területem:

 • matematika, statisztika, adatvizualizáció
 • gépi tanulás, tanulás-elméletek, a tanulás idegrendszeri háttere
 • online oktatás, gemifikáció, játéktervezés, felhasználói élmény ( UX )
 • pozitív pszichológia ( flow, mindset, megküzdés, virágzás )

Munkáim:

Versike : verstanulást támogató online játék (2012)

Hatástanulmányának két pedagógiai üzenete van:

 • érdemes játékba “csomagolni” a tanulást. Flow-képesebb helyzetben a  gyerekek örömmel vállalják a különben nem-szeretem gyakorlást.
 • fel kell készülni a próba-segítség módszerrel történő tanulás támogatására. A gyerek azáltal tanul, h folyamatosan próbálkozik. Ha téved, akkor azonnal  pici segítséget kap, h könnyen folytathassa a próbálkozást. Úgy tűnik sok gyerek szeret inkább  saját tapasztalatai és elkövetett hibáiból tanulni.

Semester-steps: egyetemistáknak szánt felület.

Félévenként rákérdezünk a hallgatók életének alakulására és tanulmányi eredményeire. A statisztikai elemzésekkel kapott összefüggések felhívják a figyelmet az egyetemi lét buktatóira,  segítséget nyújtva  annak kezelésére. (English below)

 

Van nyerő stratégia! –  Hangulatjelentés a felsőoktatásból

Haba Anikó

Semester-steps.com

A felsőoktatásban évek óta megfigyelhető jelenség: növekszik a tanulmányaikat időben nem teljesítő diákok aránya és a tandíjak összege. Így a csúszás komoly anyagi terhet jelent a családoknak. Célunk olyan mutatók (pszichológiai és viselkedéses jellemzők)  meghatározása, amivel előre lehetne jelezni a tanulmányait frissen kezdő hallgató számára a lemaradás veszélyét és javaslatokkal segíteni a tanuláshoz való hozzáállásukat.

Az online felületen végzett kutatás a (1)személyiségnek, a  (2) középiskolai előéletnek és az  (3) egyetemi életformával kapcsolatban kialakításra kerülő  új szokásoknak a tanulmányi eredményre gyakorolt hatását vizsgálta. Kiterjedt a (4) tanulás során megélt érzésekre is:  flow-, antiflow-élményekre. A kérdőívet 213 egyetemista töltötte ki.

A Big Five személyiségvonásoknak az akadémiai eredményességgel való kapcsolatát számos kutatás vizsgálta. Digman (1981),  Smith (1967) a lelkiismeretesség, Goldstein (1986),  Ryman & Biersner (1975),  Sanders & Vanouzas (1983) a nyitottság meghatározó szerepét hangsúlyozták  A két vonás együttes hatásáról számolt be Graziano és Ward (1992), valamint Zhang (2002). Burris (1976) az extraverziónak, mint általános aktivitási szintet jelző mutatónak a hatását mutatta ki.  Konig (2012) a személyiségvonások mellett intelligenciát, tanulással kapcsolatos viselkedési jegyeket is vizsgált. Regresszióanalízissel kapott sorrend: tanulási aktivitás, korábbi (középiskolai) tanulmányi eredmények,  lelkiismeretesség és  verbális készség. Conard (2006) szerint  a kurzusokon való részvétel és a lelkiismeretesség  az  előmenetel legjobb bejóslója. Csíkszentmihályi (2010) a flow-élmény meghatározó szerepére mutat rá a  tehetség kibontakoztatásában.

Magyar egyetemisták tanulmányi előmenetelében is a lelkiismeretesség és a nyitottság a meghatározó BF-vonások. Szignifikánsan eltértek egymástól a gyenge/közepes/jó tanulmányi eredményű hallgatói csoportok. Tanuláshoz kapcsolódó flow és szorongás élményeikben is szignifikáns különbségek mutatkoztak.

A középiskolából hozott tudás hatása statisztikailag kimutatható. A nagy egyéni eltérések magyarázatát a középiskolában kialakított tanulási szokás adja.  Azok, akiknél szokás volt a tanulás, nagy valószínűséggel hozzák a tőlük elvárható eredményeket. Legveszélyeztetettebb a középiskolában az eszéből megélő, az órán figyelő, de nem tanuló csoport.

Az egyetemi tanulmányok megkezdése új szokások kialakítását is jelenti. A diák szabadon dönthet: látogatja-e az órákat,   készül-e folyamatosan. Jelen kutatás segíthet dönteni: a mindenhová  eljáró óralátogatás, és a  kötelezettségek és a szabadidő tervezéssel történő beosztása jár jó tanulmányi átlaggal.

A tanulmányi előmenetel szempontjából eredményes viselkedésekről, szokásokról minden esetben kiderült, hogy a legkellemesebb tanulási élményekkel is járnak: magas flow-, alacsony szorongás-értékkel. Ez tágabb értelemben támasztja alá Csíkszentmihályi kutatásait. Nemcsak a kiemelkedően tehetséges tanulókra, hanem már a jó tanulmányi eredményekre is igaz: azok „hozzák” az eredményeket, akiknek tanulás közben gyakran van flow-élményük.

A Semester-steps.com honlapon tervezzük a kutatás longitudinális folytatását és az eredmények rendszeres közzétételét. (English below)

 

— IN ENGLISH —

 

Motto: I love to  learn passionately. I want  to pass it on.

Credo:

 • I believe the power of knowledge, it could change lives of individuals and communities too.
 • Knowledge can be reached on the tedious and sacrificial path of learning.
 • I am convinced that the difficulties of this path can be moderated by
 • applying the technical possibilities of our age,
 • learning from the experiences of those who precede us,
 • creating supportive learning environments, with continuous feedback and high level of automation
 • playfulness and playability can make it even enjoyable.
 • I feel my duty to participate in the above process.

My studies:

1973-79 ELTE TTK Mathematics-Physics Projective Geometry Teacher

2008-12 KRE psychology

2012 –   Coursera, edX Online Courses (many!)

 

Fields of interest:

– mathematics, statistics, data visualization

– machine learning, learning theories,  neurological background of learning

– online education, gamification, game-design, user experience (UX)

– positive psychology (flow, mindset, coping, flowering)

 

My works:

Versike: Online Learning Game (2013)

The  impact study of Versike has two pedagogical messages:

 • It is useful “to pack learning materials into games”. If we ensure flow-experience,  kids are happy to take the otherwise unpleasant exercise.
 • We have to prepare to support learning by “trial & help” method. The child is learning, as constantly trying. If he/she makes a mistake, a tiny help could keep him/her on this trying path. Many children seem to prefer learning from their own experiences and mistakes.

Semester-steps: online platform for university-students.

Every six months we ask students  about their  lives and their academic achievements. The results of the statistical analysis can draw attention to the pitfalls of university life, helping to deal with them.

 

 

There is a winning strategy! – Mood report from higher education

A phenomenon has been observed in higher education for many years: both the proportion of students who fail to meet their qualifications and the amount of tuition are increasing. So slipping in studies means a serious financial burden for families. Our goal is to identify indicators (psychological and behavioral)  to predict the risk of lagging for newcomers in their studies and to help their attitude towards learning.

Present online  research investigated the influence of the (1)personality  (2) knowing-level and learning habits in the secondary school (3) the new habits connected with the „university student-life”    to the  scholastic record in higher education. We have asked the students about (4)their flow- and antiflow experiences too. The questionnaire was filled by 213 students.

Several researchers found correlation between academic performance and BigFive-traits. Digman & Takemoto-Chock (1981),  Smith ( 1967) showed  the role of consciencesness,  others (Goldstein, 1986;  Ryman & Biersner,1975 és Sanders & Vanouzas ,1983) the openess. Graziano & Ward (1992),  and  Zhang (2002) pointed out  the importance of  both.  Konig (2012) investigated  intelligence and behavior besides BigFive traits. Through multiple regression he got the following order: learning activity, previous(secondary-school) GSP, consciencesness, and verbal ability.  According to Conrad (2006) course-attending  and consciencesness are the best predictors of the academic performance. Csíkszentmihályi (2010) pointed the  role of flow-experience in case of talented children.

Among Hungarian university-students  conscientiousness and  openness are the dominant BF traits to their academic performance:  the poor / medium / good academic student groups differed significantly. There were also significant differences in their flow- and anxiety-experiences.

The effect of secondary school knowledge is statistically detectable. The explanation for the large individual differences is given by the learning habit of high school. Those who were taught learning are most likely to bring their expected results. The most vulnerable group in the high school is the group that watches but does not learn.

One  has to built new habits when starting the university studies. He/she has the freedom not to attend  reguraly the lessons, not to learn permanantly. Present research point out the importance of  the attending  each  lesson and planning the activities either the learning activities or the leisure-time.

In all cases, behaviors and habits, producing successful academic performance, provide also the most enjoyable learning experiences – with high flow and low anxiety values. This supports Csíkszentmihályi’s research in a broader sense. It is not only for highly talented students, but also for good academic achievement: those students reach good academic performance, who often have  flow experiences during learning.

On the Semester-steps.com website we plan to continue the research in a longitudinal form and give regularly publication of the results.